6. Houdt intervisie met begeleiders, evalueer de netwerken tussentijds

Zoals eerder aangegeven gaat het bij de methodiek cliëntennetwerken om nieuwe accenten in de begeleiding en om het inzetten van nieuwe instrumenten of het anders inzetten van bekende instrumenten. Het is verstandig de begeleiders in staat te stellen hun ervaringen te delen met collega’s. Er zullen zich in de begeleiding nieuwe situaties voordoen. Voortdurende kennisdeling draagt bij aan de verdere ontwikkeling van bestaande en nieuwe cliëntennetwerken. Dat kan voorkomen dat netwerkers motivatie verliezen. Er moet een klik blijven met de cliënten die zij begeleiden. De netwerker maakt in zijn leven ook veranderingen door. Dan kan hij misschien de voorkeur geven aan andere vormen van tijdsbesteding. Er kunnen zich veranderingen voordoen in zijn leven die een verder functioneren als begeleider van andere cliënten moeilijk maakt. De persoonlijke verhoudingen tussen netwerker en cliënt zijn aan verandering onderhevig. Toewerken naar nieuwe, andere koppelingen zijn dan een goede oplossing.

Een aantal knelpunten en problemen kan op tafel komen bij intervisie. Het is aan te raden om het thema veiligheid daarin ook te agenderen. Een deel van de contacten tussen cliënten zal zich buiten het onmiddellijke blikveld van begeleiders afspelen. Met de onzekerheid die daarmee gepaard gaat moet een begeleider kunnen omgaan. Een goede inschatting van wat zich afspeelt tussen cliënten maakt het mogelijk een gepaste afstand te houden.

Problemen kunnen er ontstaan met collega’s die verschillen zien tussen begeleiders die in de geest van het project werken en anderen die routinematig blijven doen wat ze deden. Zeker in voor instellingen toch al spannende tijden kan dit verschil maken. Voor de instelling die gebruik wil maken van de methodiek is het van belang antwoord te geven op dergelijke vragen. Een goede intervisie draagt bij aan het versterken van het draagvlak en aan het verankeren van de idee van cliëntennetwerken in de organisatie.